Reklamní-Propisky.com - široká nabídka reklamních propisek

reklamni propisky logo

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti 1K Design s.r.o.

se sídlem Rudolfovská 45, 370 01 České Budějovice
IČ: 260 43 955, DIČ: CZ26043955


I. Obecná ustanovení

1.     Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti společnosti 1K Design s.r.o. a zákazníka při dodávkách psacích potřeb, reklamního a dalšího zboží, včetně služeb značení předmětů, ze sortimentu společnosti 1K Design s.r.o zákazníkovi na základě jeho objednávky.

2.     Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou závazné pro všechny zákazníky společnosti  1K Design s.r.o.

3.     Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách společ-nosti 1K Design s.r.o. www.reklamni-propisky.com. Společnost 1K Design s.r.o. si vyhrazuje právo tyto všeobecné obchodní podmínky kdykoli upravit.

4.     Veškeré vztahy mezi společností 1K Design s.r.o. a zákazníkem, které nejsou těmito všeobecnými obchodními podmín kami upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.

 

 

II. Objednávání zboží

1.     Objednávka může být společnosti 1K Design s.r.o. zaslána e-mailem na elektronické adresy společnosti 1K Design s.r.o., tak jak jsou uvedeny na internetových stránkách společnosti nebo dalších firemních dokumentech nebo zadáním přes e-shop na stránkách www.reklamni-propisky.com. Telefonické objednávky nemohou být akceptovány.

2.     Zákazník je povinen uvést v objednávce tyto údaje:

a.     Svojí identifikaci, tj. obchodní název společnosti nebo jméno a příjmení FO, sídlo/provozovna, IČ, DIČ, kontakt (telefon  a e-mailovou adresu).

b.    Celý kód objednávaného zboží podle katalogu nebo webových stránek, v případě nestandardního zboží také jeho popis.

c.     Množství objednávaného zboží (dle minimálních objednacích množství).

d.    Adresu místa dodání zboží (nebude-li tento údaj uveden, má se za to, že zboží má být dodáno na adresu sídla/provozovny kupujícího).

e.     Datum dodání zboží, dohodne-li se zákazník se společností 1K Design s.r.o. odlišně od těchto všeobecných obchodních podmínek.

f.     Jméno, příjmení a podpis osoby, oprávněné za zákazníka jednat

g.    Jméno a příjmení osoby oprávněné k převzetí dodávaného zboží (nebude-li tento údaj uveden, má se za to, že k převzetí dodávaného zboží je oprávněn zákazník, popřípadě jakýkoliv jeho zaměstnanec.

3.     Nebude-li objednávka obsahovat náležitosti dle předchozího článku, je považována za neúplnou. Společnost 1K Design s.r.o. se v takovém případě pokusí kontaktovat zákazníka a vyzvat ho k odstranění nedostatků objednávky a jejímu případnému zpřesnění anebo doplnění. Okamžikem doručení údajů zpřesňujících anebo doplňujících objednávku společnosti 1K Design s.r.o. se objednávka považuje za úplnou.

4.     Bezprostředně po doručení úplné objednávky je společnost1K Design s.r.o. povinna zkontrolovat, zda má požadované zboží na skladě. Pokud požadované zboží na skladě není, popřípadě není k dispozici v požadovaném množství, kontaktuje společnost 1K Design s.r.o. zákazníka a nabídne dodání alternativního plnění. Je-li dodání požadovaného zboží možné pouze v delším dodacím termínu, společnost 1K Design s.r.o. zákazníka na tuto skutečnost upozorní.


III. Kupní cena zboží

1.     Kupní cena zboží bude určena dle aktuálního katalogu společnosti 1K Design s.r.o.. Společnost 1K Design s.r.o. poskytne zákazníkovi na jeho žádost tištěný katalog platný pro dané období. Tištěný katalog je vydáván zpravidla pro období jednoho roku. Aktuální katalog je dostupný na internetových stránkách na adrese www.reklamni-propisky.com. Cena nekatalogových produktů se stanovuje dohodou.

2.     Závazná kupní cena zboží je určována dle aktuálního katalogu společnosti 1K Design s.r.o. zveřejněného na internetových stránkách společnosti 1K Design s.r.o. na adrese www.reklamni-propisky.com

3.     Ceny v katalogu i na webových stránkách jsou bez DPH.

4.     Prodávající si vyhrazuje právo změny cen produktů.

IV. Kupní cena služeb - potisků

1.     Ceny potisků jsou uvedeny v Ceníku tisků a Ceníku laseru na stránkáchwww.reklamni-propisky.com  a jsou bez DPH.

2.     Je-li kupujícím objednána služba – potisk, laser, jiný způsob značení, je kupující povinen zaslat podklady ve vektorech (křivkách), v případě barevného tisku s přesně určenými barvami dle „pantone“ vzorníku.

3.     Prodávající si vyhrazuje právo změny cen prací.

4.     Dodá-li kupující vlastní zboží k potisku, ručí prodávající za toto zboží pouze do výše ceny potisku.

V. Uzavření kupní smlouvy

1.     Doručením úplné objednávky zákazníka společnosti 1K Design s.r.o. podle čl. II.1. dochází k návrhu na uzavření kupní smlouvy.

2.     K uzavření kupní smlouvy dochází :

a.     okamžikem doručení úplné objednávky společnosti 1K Design s.r.o.

b.    okamžikem uplynutí lhůty ke kontaktování zákazníka podle čl. III.5.,

c.     okamžikem vyslovení souhlasu zákazníka s dodáním alternativního plnění nebo s dodáním zboží v delším dodacím termínu podle čl. II.4., podle toho, co nastane později.

 

VI. Splatnost kupní ceny a platební podmínky

1.     Zákazník je povinen uhradit kupní cenu za dodané zboží bezhotovostním převodem na účet společnosti 1K Design s.r.o. uvedený na daňovém dokladu nebo v hotovosti při předání zboží a nebo dobírkou.

2.     V případě bezhotovostního převodu se kupní cena považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky ve prospěch účtu společnosti 1K Design s.r.o., uvedeného na daňovém dokladu. Dokladem o platbě v hotovosti se rozumí výdajový pokladní doklad vystavený zákazníkem a potvrzený společností 1K Design s.r.o. nebo příjmový pokladní doklad vystavený zákazníkovi společností 1K Design s.r.o..

3.     Kupní cena za zboží, které společnost 1K Design s.r.o. na základě objednávky zákazníka zákazníkovi dodá, je splatná do data, uvedeného na daňovém dokladu, který společnost 1K Design s.r.o. zákazníkovi vystaví.

4.     Zákazník je povinen uhradit veškeré závazky vůči společnosti 1K Design s.r.o. podle pravidel stanovených v těchto všeobecných obchodních podmínkách, nemá-li se společností 1K Design s.r.o. písemně sjednány platební podmínky individuální. V případě, že se zákazník ocitne v prodlení se zaplacením kupní ceny nebo její části, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

5.     Společnost 1K Design s.r.o. si vyhrazuje právo vyžadovat po zákazníkovi, který má vůči společnosti 1K Design s.r.o. neuhrazené závazky po splatnosti nebo takové závazky opakovaně v minulosti měl, platbu v hotovosti při předání zboží. Pokud zákazník tuto podmínku neakceptuje, vyhrazuje si společnost 1K Design s.r.o. právo dodat mu objednané zboží až poté, co veškeré své závazky vůči společnosti 1K Design s.r.o. uhradí.

6.     Nezaplacení ceny za dodané zboží ve lhůtě 30 dnů po uplynutí splatnosti se považuje za hrubé porušení
smlouvy.

7.    V případě, že dodavateli vzniknou pohledávky za odběratelem, má odběratel povinnost uhradit veškeré náklady spojené s jejich vymáháním.

VII. Podmínky dodání zboží

1.     Společnost 1K Design s.r.o. dodá zboží na své náklady a na své nebezpečí na dohodnutou adresu v pracovní dny a ve své pracovní době. Pouze v případě objednávky zboží, jejíž celková hodnota přesáhne 5000 Kč bez DPH. V případědě že je objednávka nižší, činí dopravné a balné 100 Kč bez DPH dle hmotnosti dodávky a dle aktuálního ceníku přepravce. Dopravné nebude zákazníkovi účtováno, pokud se bude jednat o dodatečné vykrytí zákazníkovy objednávky nebo o její částečné plnění.

2.     Není-li mezi společností 1K Design s.r.o. a zákazníkem dohodnuto jinak, zavazuje se společnost 1K Design s.r.o. dodat objednané zboží nejpozději do 72hodin (mimo SO, NE, svátky) od přijetí objednávky v případě, že objednávka bude prodávajícímu doručena v pracovní dny nejpozději do 10.00 hodin a objednané zboží se nachází na skladě 1K Design s.r.o..

3.     Termíny dodání nadstandardního zboží, které není uvedeno v katalogu, se stanovují dohodou.

4.     Zákazník je povinen společnost 1K Design s.r.o. neprodleně písemně informovat o jakékoli změně místa dodání zboží nebo osoby oprávněné k převzetí zboží. Společnost 1K Design s.r.o. neodpovídá za škodu způsobenou nesprávným nebo opožděným dodáním zboží, byla-li způsobena porušením povinnosti zákazníka podle tohoto článku.

5.     Nebezpečí vzniku škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí dodaného zboží.

VIII. Reklamace a záruční doba

1.     Zákazník je povinen při převzetí zboží zkontrolovat kartonáž a prohlédnout si zboží. Nesprávné množství a zjevné vady zboží při dodávce je zákazník povinen reklamovat písemně ihned, nejpozději však do 48 hodin od převzetí zboží. V reklamaci je zákazník povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují.

2.     Společnost 1K Design s.r.o. upozorňuje na možnost odchylky barevných odstínů různých výrobních sérií. Zákazník je povinen zkontrolovat, že dodaný odstín se shoduje s požadovaným. Reklamaci z důvodu odlišného odstínu na zboží, které zákazník opatřil logem, nebude uznána.

3.     Veškeré reklamace musí být uplatněny písemnou formou.

4.     Na dodávané zboží je zákazníkovi poskytnuta záruční doba stanovená zákonem.


IX. Závěrečná ustanovení

1.     Tyto všeobecné obchodní podmínky se týkají pouze vztahů souvisejících s nákupem zboží z katalogu společnosti 1K Design s.r.o.. Pro dodávku nadstandardního zboží, které není v katalogu společnosti 1K Design s.r.o. uvedeno, se tyto všeobecné obchodní podmínky užijí pouze podpůrně v otázkách, které nejsou mezi společností 1K Design s.r.o. a zákazníkem sjednány individuálně.

2.     Písemnou dohodou mezi společností 1K Design s.r.o. a zákazníkem může být užití jednotlivých ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek, popřípadě užití všeobecných obchodních podmínek jako takových, vyloučeno.

3.     Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 17.3.2015